10. KRAJINOTVORNÉ PROGRAMY V ČR


Úloha a krajinotvorných programů

Zaběhnutým nástrojem praktické ochrany přírody a krajiny jsou krajinotvorné programy. Krajinotvorné programy vnímáme jako soubory opatření, které revitalizují přírodní prostředí nebo napomáhají zachování stávajících přírodních hodnot v krajině. Mají za cíl napravovat nesprávné zacházení s krajinou a navrhovat takové využívání území, které i při nových hospodářských trendech zvýší nebo alespoň zachová diverzitu a ekologickou stabilitu (HEJNÁK, 2004, s. 6).


Program péče o krajinu

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje dotační titul Program péče o krajinu (dále jen "program"). Program předpokládá postupné naplňování a realizaci opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti, a k takovému uspořádání funkčního využití území, které zajišťuje ochranu přírodních i kulturních hodnot krajiny. Program je nástrojem sloužícím k zabezpečení cílů v ochraně přírody a krajiny. SMĚRNICE MŽP č. 2/2007 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2007 stanovuje postup při předkládání žádostí v roce 2007, postup při projednávání žádostí, přidělování finančních prostředků, jejich čerpání a jejich kontrolu.

V rámci Programu jsou poskytovány finanční prostředky neinvestičního charakteru (dále jen "finanční prostředky"), a to v členění na dva samostatné podprogramy:

 • podprogram péče o krajinu
   Finanční prostředky se poskytují na realizaci opatření ve volné krajině (mimo zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma a území vojenských újezdů) na:
  • Ochranu krajiny proti erozi.
  • Udržení kulturního stavu krajiny.
  • Podporu druhové rozmanitosti.
 • podprogram péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti
   Finanční prostředky se poskytují na realizaci opatření ve zvláště chráněných územích, v jejich ochranných pásmech a v ptačích oblastech, na jejichž území se nachází národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památka.
  • Péče o zvláště chráněná území a ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v předmětných územích.


Program revitalizace říčních systémů

Pro rok 2007 zůstává i nadále v platnosti Směrnice č. 5/2006 o vydání Pravidel pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů - Program 215 110 (podprogramy 215 112 - 118). Směrnici vydává MŽp.

Cílem Programu revitalizace je vytvořit podmínky pro obnovu přírodního prostředí i zdrojů užívaných člověkem. Vodní režim patří k nejcitlivějším a také k nejvýznamnějším složkám krajiny. V kulturní krajině osídlené a využívané člověkem je pak jeho činností více nebo méně negativně ovlivňován. Člověk využívá zdroje povrchové i podzemní vody, zasahuje svou činností do přirozeného koloběhu vody a usměrňuje její toky v území. Nadměrným nebo neuváženým čerpáním a znečišťováním tohoto nezbytného zdroje způsobuje zhoršení kvality povrchových i podzemních vod. To může vést k zániku nebo podstatnému zhoršení stavu přírodního prostředí. Program revitalizace předpokládá postupné naplňování a realizaci opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti, příznivému uspořádání vodních poměrů a k takovému uspořádání funkčního využití území, které zajišťuje ochranu přírodních i kulturních hodnot krajiny.

Finanční prostředky lze poskytnout na realizaci revitalizačních opatření v rámci těchto podprogramů:

 • revitalizace přirozené funkce vodních toků,
 • zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim,
 • odstraňování příčných překážek na vodních tocích a podpora takových technických řešení, která je neobsahují (doplňování a stavba rybích přechodů),
 • revitalizace retenční schopnosti krajiny,
 • rekonstrukce technických prvků a odbahňování produkčních rybníků,
 • výstavba a obnova čistíren odpadních vod a kanalizace vč. zakládání umělých mokřadů,
 • revitalizace přirozené funkce vodních toků s revitalizací retenční schopnosti krajiny.

Pro bližší seznámení s problematikou a zejména kvůli aktuálnosti (každoročně se mění, upravují) doporučuji studovat text těchto dvou SMĚRNIC přímo na webu MŽP: www.env.cz (klíčová slova: program péče o krajinu, program revitalizace)

Úspěchy některých krajinotvorných programů s fotodokumentací jsou zaznamenány zde.


Program obnovy venkova

Program obnovy venkova (POV) (vydává Ministerstvo pro místní rozvoj) věcně navazuje na Program obnovy vesnice. POV zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově své obce v souladu s místními tradicemi a je zaměřen na hospodářský rozvoj obcí, stavební obnovu obytných a hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti.

Dotace na akce programů obnovy vesnice

 • Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
 • Komplexní úprava veřejných prostranství
 • Obnova a zřizování veřejné zeleně
 • Rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení
 • Zpracování urbanistických studií a územních plánů
 • Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice
 • Integrované projekty venkovských mikroregionů
 • Projekty k rozvoji infrastruktury

Pro bližší seznámení s problematikou a zejména kvůli aktuálnosti doporučuji studovat text na webu MMR: www.mmr.cz
(klíčové slovo: program obnovy venkova)

HEJNÁK, J. Geologické podklady pro krajinotvorné programy. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2004. 148 s. ISBN 80-7212-321-1.


*** NAHORU ***