13. Agrární politika ve venkovské krajině


EAFRD -Program rozvoje venkova ČR (2007 -2013)

EAFRD (evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) je fond, ze kterého budou financovány aktivity spojené s rozvojem venkova v příštím období (2007 -2013). Možnosti poskytování podpory jsou uvedeny v programovém dokumentu "Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 -2013".

Program rozvoje venkova (PRV) obsahuje:

 • analýzu situace,
 • odůvodnění zvolených priorit s ohledem na strategické směry společenství,
 • informaci o osách a jednotlivých opatřeních,
 • finanční plán,
 • orientační rozpis počátečních částek pro jednotlivá opatření,
 • případně tabulku s vnitrostátním doplňkovým financováním,
 • prvky nutné pro hodnocení podle pravidel hospodářské soutěže,
 • informace o doplňkovosti ve vztahu k jiným opatřením financovaným z ostatních zdrojů Společenství,
 • prováděcí opatření k programu,
 • určení partnerů a výsledky konzultací.

PRV provádí strategii rozvoje venkova prostřednictvím souboru opatření rozdělených do skupin podle OS I -IV, s tím že budoucí politika rozvoje venkova v období 2007 -2013 je zaměřena na tyto klíčové oblasti (Pozn.: "OSA": ucelená skupina opatření se specifickými cíli):

OSA I  - ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ s cílem přispět k vytvoření silného a dynamického zemědělsko-potravinářského odvětví prostřednictvím přenosu znalostí a inovací a investic do fyzického a lidského kapitálu,

OSA II - ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY s cílem posílit biologickou rozmanitost, zachovat systémy zemědělství a lesnictví s vysokou přírodní hodnotou, včetně   zaměření   na ochranu vody a zmírňování negativních vlivů změn klimatu,

OSA III - KVALITA ŽIVOTA VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A DIVERZIFIKACE HOSPODÁŘSTVÍ VENKOVA s cílem tvorby pracovních příležitostí, zabezpečení podmínek růstu a kvality života a podpory vzdělávání a vytváření místních partnerství,

OSA IV - LEADER s cílem přispět k realizaci priorit os I, II a především osy III, zlepšit řízení a mobilizovat přirozený vnitřní rozvojový potenciál venkovských oblastí s důrazem na vytváření a rozvíjení místních partnerství venkovských subjektů.

Nástin jednotlivých OS

OSA I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
Rozvojová osa se člení na dvě priority.

 • Priorita 1.1 Modernizace, inovace a kvalita
  - skupiny opatření na podporu zemědělských podniků a jejich činnosti,
  - zlepšování kvality a přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů, lesního hospodářství a posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí.
 • Priorita 1.2 Přenos znalostí
  - zahrnuje skupiny opatření na podporu odborného vzdělávání,
  - využívání poradenských služeb subjektů podnikajících v zemědělství, potravinářství a lesnictví,
  - opatření na podporu mladých zemědělců a předčasného ukončení zemědělské činnosti.

OSA II: Zlepšování životního prostředí a krajiny
Rozvojová osa obsahuje tři priority.

 • Priorita 2.1 Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin
  • Priorita podporuje zvyšování biodiverzity v krajině a jsou zaměřená na ochranu přírodních zdrojů.
 • Priorita 2.2 Ochrana vody a půdy
  • Tato priorita podporuje zejména zachování kvalitního přirozeného vodního režimu v krajině pomocí vhodných zemědělských systémů.
 • Priority 2.3 Zmírňování klimatických změn
  • Priorita podporuje pěstování obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí skleníkových plynů a zachování funkce.

OSA III: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Rozvojová osa se člení na tři priority.

 • Priorita 3.1 Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE (obnovitelné zdroje energie)
  - hlavní důraz bude kladen na diverzifikaci zemědělských aktivit,
  - podporu zakládání podniků a podporu cestovního ruchu.
  - V rámci diverzifikace zemědělských aktivit bude cílem zejména podpora energetické soběstačnosti venkova a naplnění závazků ČR k dosažení 8 % energie z obnovitelných zdrojů energie.
 • Priorita 3.2 Podmínky růstu a kvalita života na venkově
  - Priorita je orientována na zlepšení podmínek růstu a kvality života ve venkovských oblastech (infrastruktura, čistota vody v obcích, vybavenost kulturní s sociální infrastrukturou).
 • Priorita 3.3 Vzdělávání
  - Priorita je zacílena na vzdělávání a informování hospodářských subjektů, na něž se vztahuje osa III.

Přehled os, priorit a opatření


DETAIL -OSA II: ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY - STRUKTURA SKUPIN OPATŘENÍ

Skupina opatření zaměřená na udržitelné využívání ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

 • Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA),
 • Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku,
 • Agroenvironmentální opatření.

Skupina opatření zaměřená na udržitelné využívání LESNÍ PŮDY

 • Zalesňování zemědělské půdy,
 • Platby v rámci NATURA 2000 v lesích,
 • Lesnicko-environmentální platby,
 • Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů.

DETAIL -OSA II: ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY -STRUKTURA -
AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Charakteristika opatření
Opatření má za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností, podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny.

Všechna navržená podopatření v rámci AEO mají společných několik základních podmínek:

 • jsou realizována v podobě 5ti letých závazků,
 • žadatel dodržuje minimální požadavky, jež se týkají používání hnojiv a statkových hnojiv, a to tak, že vede a nejméně 7 let uchovává evidenci o množství, druhu a době použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů podle jednotlivých pozemků, plodin a let v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon o hnojivech),
 • žadatel, který hospodaří mimo zranitelné oblasti, podle nitrátové směrnice, dodržuje kodex na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, který obsahuje:
  - období nevhodné k hnojení,
  - způsob používání dusíkatých hnojiv a statkových hnojiv,
  - způsob používání dusíkatých hnojiv a statkových hnojiv na svažitých půdách,
  - způsob používání dusíkatých hnojiv a statkových hnojiv v blízkosti vodního toku,
 • žadatel dodržuje minimální požadavky, jež se týkají používání přípravků na ochranu rostlin, a to tak, že dodržuje pravidla skladování a manipulace s chemickými látkami, aby nedocházelo ke kontaminaci složek životního prostředí,
 • minimální výměra žadatelem obhospodařované půdy pro vstup do agroenvironmentálních opatření musí činit:
  - 5 ha zemědělské půdy vedené v LPIS, nejde-li o hospodaření podle následujících bodů:
  - 2 ha zemědělské půdy vedené v LPIS, jde-li o hospodaření v územích NP a CHKO,
  - 1 ha zemědělské půdy vedené v LPIS, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství,
  - 0,5 ha zemědělské půdy vedené v LPIS, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin v systému ekologického zemědělství nebo pěstování zeleniny v systému integrované produkce,
  - 0,25 ha vinic, ovocných sadů nebo chmelnic vedených v LPIS, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství,
  - 1 ha ovocných sadů vedených v LPIS, jde-li o hospodaření v integrované produkci ovoce,
  - 0,5 ha vinic vedených v LPIS, jde-li o hospodaření v integrované produkci révy vinné.
 • Cíle opatření
  - Integrace agroenvironmentálních postupů v zemědělství.
  - Trvale udržitelné využití zemědělské půdy.
  - Zlepšení životního prostředí a krajiny.
 • Kategorie příjemců podpory
  - Příjemcem podpory je FO/PO, která provozuje zemědělskou činnost,
  - obhospodařuje evidovanou zemědělskou půdu,
  - splňuje kritéria pro vstup do opatření a plní podmínky poskytnutí podpory.

Přehled podopatření

PODOPATŘENÍ A: POSTUPY ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Titul A1: Ekologické zemědělství
Titul A2: Integrovaná produkce

 • management A2.1: Integrovaná produkce ovoce,
 • management A2.2: Révy vinné,
 • management A2.3: Zeleniny.

PODOPATŘENÍ B: OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ
Titul B. 1: Louky (základní management)
Titul B. 2: Mezofilní a vlhkomilné louky (MVL)

 • management B. 2. 1 -Hnojené MVL,
 • management B. 2. 2 -Nehnojené MVL,
 • management B. 2. 3 - MVL s neposeč. pásy.
Titul B. 3: Horské a suchomilné louky (HSL)
 • management B. 3. 1 -Hnojené HSL,
 • management B. 3. 2 -Nehnojené HSL,
 • management B. 3. 3 -HSL s neposeč. pásy.
Titul B.4: Trvale podmáčené a rašelinné louky
Titul B.5: Ptačí lokality na travních porostech -hnízdiště bahňáků
Titul B.6: Ptačí lokality na travních porostech -hnízdiště chřástala polního

PODOPATŘENÍ C: PÉČE O RAJINU
Titul C1: Zatravňování orné půdy

 • management C1.1 Zatravňování orné půdy,
 • management C1.2 Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru,
 • management C1.3 Zatravňování orné půdy regionální směsí,
 • management C1.4 Zatravňování orné půdy regionální směsí podél vodního útvaru.

Titul C2: Pěstování meziplodin
Titul C3: Biopásy

PODOPATŘENÍ A: POSTUPY ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Cílem podopatření je podpora komplexních způsobů hospodaření na zemědělské půdě šetrných ke složkám životního prostředí a poskytujících základ pro produkci kvalitních surovin zabezpečujících nejvyšší požadavky na bezpečnost potravin.

 • Titul A1: Ekologické zemědělství
  • Integrovaná produkce tvoří mezistupeň šetrných postupů, mezi standardní konvenční produkcí a ekologickým zemědělstvím.
  • Je vhodná právě pro kultury, u kterých lze jen obtížně aplikovat plný režim ekologického zemědělství.

PODOPATŘENÍ B: OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ

Cílem podopatření je:

 • Podpořit a zachovat příznivou EXTENZIFIKACI NA TRAVNÍCH POROSTECH využívaných pro zemědělskou produkci, které jsou ohroženy jak růstem intenzity hospodaření, tak degradací při opuštění hospodaření.
 • Zajistit ÚDRŽBU KULTURNÍ KRAJINY ZEJMÉNA PASTEVNÍM CHOVEM ZVÍŘAT.
 • PODPORU BIOLOGICKÉ RŮZNORODOSTI na cenných stanovištích.
 • Titul ptačí lokality na travních porostech -hnízdiště bahňáků, popřípadě hnízdiště chřástala polního v rámci tohoto podopatření má za cíl udržet a zvýšit populaci těchto ptačích druhů vytvořením vhodných hnízdních podmínek a dalších podmínek nezbytných pro existenci těchto cenných druhů.

PODOPATŘENÍ C: PÉČE O KRAJINU

Toto podopatření zastřešuje tituly vhodné pro speciální podmínky jednotlivých stanovišť, pro které byl vždy vypracován management ošetřování. Jednotlivé managementy jsou přesně cíleny a mohou být uplatňovány jen na části zemědělcem obhospodařovaných ploch.

 • Titul C1: Zatravňování orné půdy
 • Titul C2: Pěstování meziplodin
 • Titul C3: Biopásy

Hlavním cílem u titulu zatravňování orné půdy a titulu pěstování meziplodin je ZPOMALENÍ POVRCHOVÉHO ODTOKU VOD NA ORNÉ PŮDĚ, což povede k minimalizaci sezónních nedostatků vody a zabrání krátkodobému zvýšení průtoků v tocích. Dalším efektem obou titulů je SNÍŽENÍ RIZIKA EROZE PŮDY.

Hlavním cílem titulu biopásy je ZVÝŠENÍ POTRAVNÍ NABÍDKY a tím podpora rozvoje především ptačích společenstev, ale i ostatních živočišných druhů vázaných na polní stanoviště a ekosystémy spojené s polními lokalitami. Spolu s titulem zatravňování orné půdy tak přispívá ke zvyšování biologické různorodosti a ekologické stability krajiny.

 • C3 Titul biopásy
  • Do titulu může být zařazen půdní blok s kulturou orná půda, na kterém žadatel dodržuje minimálně postupy požadovaného managementu:
  • Vytvořit biopásy minimálně 6 metrů široké, které budou umístěny na okraji ploch orné půdy nebo uvnitř polí. Biopás nesmí přímo přiléhat k hranici půdního bloku, která bezprostředně přiléhá k dálnici, silnici I. a II. třídy dle zákona o pozemních komunikacích.
  • Vzdálenost mezi jednotlivými biopásy uvnitř polí musí být nejméně 50 m.
  • Žadatel je povinen osít biopásy směsí uznaného osiva stanovených plodin ve stanoveném termínu.
  • Žadatel je povinen ponechat biopásy bez jakéhokoliv obhospodařování do jarního období následujícího roku a poté porost biopásů zapravit do půdy.
  • Je zakázána aplikace pesticidů na biopás.
  • Biopásy nesmí být používány k pojezdům zemědělské techniky ani jako souvratě.
  • Poloha biopásů se může v průběhu pětiletého období měnit v závislosti na osevním postupu.

Zpracováno na základě publikace:
KOLEKTIV AUTOTŮ. Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013. Praha: Mze, VÚZE, 2007. 304 s.

Pro aktuálnost doporučuji studovat z:
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=1&val=38298&ids=0


*** NAHORU ***