mendelu_logo
af_logo
mainlogo
CZ|EN
www.uake.cz - Úvod
www.uake.cz - Aktuality
www.uake.cz - Historie
www.uake.cz - Lidé
www.uake.cz - Výuka
www.uake.cz - Výukové materiály
www.uake.cz - Výzkum
www.uake.cz - EUROPEAN COUNTRYSIDE
www.uake.cz - Úvod

www.uake.cz - Galerie
www.uake.cz - Kde sídlíme
button spacer
Projekty řešené na Ústavu aplikované a krajinné ekologie:

Krajinná paměť jako dědictví venkova
Krajinná paměť jako dědictví venkova – proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejích obyvatel
Záměrem projektu je identifikovat, analyzovat a trvalým způsobem zdokumentovat proměny české kulturní krajiny v mentálním obraze jejích obyvatel a vytvořit databázi kvalitativních informací ve vztahu ke kulturní krajině a jejímu vývoji. V návaznosti na Evropskou úmluvu o krajině začlenit tuto problematiku do vzdělávacího procesu s důrazem na regionální aspekt, získat podklady pro zkvalitnění plánovací praxe a na základě zobecnění vyvodit doporučení pro strategického rozvoj obcí a regionů.

Výstup projektu: Moderní kronika obce
Landscape memory as a rural heritage
Landscape memory as a rural heritage – the changes of Czech cultural landscape in the mental reflection of its inhabitants The aim of the project is to identify, analyze and permanently document the changes of the Czech cultural landscape in the mental image of its people and create a database of qualitative information in relation to the cultural landscape and its development. Following the European Landscape Convention to incorporate this issue into the educational process with emphasis on the regional aspect, obtain data to improve planning practice and provide recommendations for the strategic development.

The result of the project:
Modern Chronicle of the VillageProjekt RECDEV
Projekt RECDEV
Inovativní 3D školicí platforma pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Výroba elektrických a elektronických zařízení je jednou z nejvíce se rozvíjejících oblastí světové průmyslové výroby. Tento rozvoj dělá z daných produktů jednu z nejdůležitějších skupin odpadů (OEEZ), se kterou je třeba – vzhledem k vysokému obsahu cenných materiálů a rizikům spojených s obsahem toxickým částí – řádně nakládat. Cílem projektu RECDEV je vývoj a tvorba vzdělávacích materiálů na bázi informačních a komunikačních technologií (ICT) určených pro sebevzdělávání a distanční vzdělávání, jež seznámí studující / uživatele s demontáží elektrických a elektronických zařízení a s identifikaci druhů a kvality obsažených materiálů. Zaměřuje se jak na skupinu pracovníků s nízkou úrovní kvalifikace (demontáž), zaměřený na posílení zaměstnatelnosti, bezpečnosti při práci a rozvoj dovedností, jakož i na skupinu pracovníků s vyšší kvalifikací (identifikace materiálů), kteří pokrývají zásadní mezeru školení v průmyslu OEEZ.
Project RECDEV
Project RECDEV
Innovative 3D training platform for Recycling of Waste Electric and Electronic Devices. The production of Electric and Electronic equipment is one of the most developing sectors of the universal industrial production. This development makes these products as one of the most important waste categories that need to be treated properly due the high content of valuable materials and risks related to toxic parts. RECDEV project's objective is the development of ICT-based self- and distance learning training courses familiarizing learners/users with the disassembly of Electrical and electronic devices and the identification of types and qualities of materials embodied. It targets both low level workforce(disassembly), aiming at strengthening employability, safety at work and developing skills as well as higher employers (materials identification) covering a crucial training gap in the WEEE industry.Projekt ATLAS
Projekt ATLAS
ATLAS (Action for Training in Land use and Sustainability) Projekt propojuje odborné schopnosti a zkušenosti při vedení evropského výzkumu, vzdělávání a poradenství v oblasti využívání půdy a hodnocení dopadů udržitelnosti, kombinující inovační vědecké snahy a praktické poznatky umožňující průlom ve vzdělávání, který je směřován k požadavkům EU.Projekt DERREG
Projekt DERREG
DERREG (Developing Europe's Rural Regions in the Era of Globalization: An Interpretative Model for Better Anticipating and Responding to Challenges for Regional Development in an Evolving International Context/Rozvoj evropských venkovských regionů v éře globalizace). Projekt si kladl za cíl vytvořit interpretační model, který umožní výzkumným pracovníkům i ostatním aktérům regionálního rozvoje lépe předvídat a reagovat na klíčové výzvy, které přináší globalizace pro venkovské regiony.Projekt ReSOURCE
Projekt ReSOURCE
Konec těžby za sebou neponechává pouze brownfieldy, jež musejí být vyčištěny. Ve skutečnosti s sebou přináší zásadní změny ekonomických a sociálních podmínek či individuálních vyhlídek. Toto bylo výchozím bodem projektu ReSource: "přeměna problémů v potenciály". V rámci projektu byly vytvořeny tři tematické klastry, každý z nich řeší konkrétní post-těžební příležitost: Integrativní přístupy pro udržitelný rozvoj hornických oblastí, Inovativní využívání přírodních post-těžebních potenciálů a Inovativní využívání přírodních post-těžebních potenciálů.
Projekt Crossborders
Projekt Crossborders Projekt byl zaměřen na nové možnosti překonání pohraničních odlehlostí a nové možnosti přeshraniční spolupráce.
Prostřednictvím workshopu, který byl organizován všemi zainteresovanými partnery V4, byl představen současný stav, návrhy a doporučení pro vědeckou a akademickou komunitu zabývající se daným tématem. Výsledky jsou k dispozici na webových stránkách projektu a ve speciálním čísle mezinárodního vědeckého časopisu European Countryside.

Zpět na stánku výzkumu

Sledujte nás MENDELU odkazy odpovědnost za web
Facebook MENDELU Rural Development Ing. Milan Oulehla