mendelu_logo
af_logo
mainlogo
CZ|EN
www.uake.cz - Úvod
www.uake.cz - Aktuality
www.uake.cz - Historie
www.uake.cz - Lidé
www.uake.cz - Výuka
www.uake.cz - Výukové materiály
www.uake.cz - Výzkum
www.uake.cz - EUROPEAN COUNTRYSIDE
www.uake.cz - Úvod

www.uake.cz - Galerie
www.uake.cz - Kde sídlíme
button spacer
VÝZKUM ÚSTAVU APLIKOVANÉ A KRAJINNÉ EKOLOGIE JE ZAMĚŘEN NA 4 TÉMATICKÉ OBLASTI:

projekty


Krajinná ekologie a environmentalistika
Krajinné inženýrství a pozemkové úpravy
Odpadové hospodářství a čistší produkce
Rozvoj venkova

Krajinně ekologický výzkum sleduje změny struktury využívání krajiny a její důsledky pro biodiverzitu a ekologickou stabilitu, a to na modelových územích v rozdílných přírodních a produkčních podmínkách. Dalším předmětem zájmu je problematika udržitelného hospodaření ve venkovské krajině se zaměřením na principy a indikátory udržitelnosti zemědělských aktivit a na koncepci "ekologické stopy". Důraz je kladen také na problematiku environmentální etiky, zejména posouzení zásahů člověka do krajiny.

V oblasti Krajinného inženýrství a pozemkových úprav se podrobně řeší zejména problematika dopadů klimatické změny na vodní bilanci půdy, kvalitu vody a výnos zemědělských plodin pomocí simulačních modelů, sucha a desertifikace, vodní a větrné eroze pomocí erozních modelů a zpřesňování jednotlivých faktorů pro tyto modely, jakož i problematika závlah a jejich perspektiva. Značná pozornost se věnuje péči o malé vodní toky, včetně jejich revitalizace, retenci vody v krajině a úpravě, jímání a čištění vody.

V oboru Odpadové hospodářství je výzkum zaměřen na komplexní problematiku odpadů, se zvýšeným zaměřením na odpady biodegradabilní. V oblasti komunálních odpadů se ústav orientuje na systémy třídění, sběru a využívání těchto odpadů, jako jsou techniky kompostování, skládkování apod. Důležitou roli ve výzkumu hraje prevence vzniku znečištění; jsou využívány nástroje udržitelné spotřeby a výroby, zejména v oblasti indikátorů prevence ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky.

Obor Rozvoj venkova reaguje na společenskou potřebu získat odborníky na programování, řízení a výzkum venkova jako komplexní kategorie, zahrnující nejen zemědělství a lesnictví, ale i rozvoj řemesel, služeb, cestovního ruchu a bydlení na venkově. Cílem výzkumu je zejména venkovské osídlení a venkovská krajinu z hlediska principů udržitelnosti.

Sledujte nás MENDELU odkazy odpovědnost za web
Facebook MENDELU Rural Development Ing. Milan Oulehla