Mezilehlý venkov představuje průměrně rozvinuté obce ve větších vzdálenostech od velkých sídelních center, které mají dobré dopravní spojení. Mikroregion Vysokomýtsko leží v podhůří Orlických hor. Povrch mikroregionu je členitý s průměrnou nadmořskou výškou okolo 350 m n. m. Jde o klimatickou oblast mírně teplou a mírně vlhkou s intenzivním využíváním zemědělských půd. Vysokomýtsko je nejteplejší a nejsušší oblastí v Pardubickém kraji. Mikroregion lze považovat za srovnávací území, ve kterém se krajina měnila pouze minimálně.

PUSTINA

Hodnota č. 1 Rybník

Rybník se nacházel na návsi v centru obce. Původní štukový rybník je v současné době nahrazen požární nádrží, která se také využívá ke koupání. Okolí rybníka je nyní doplněno okrasnou zelení.

Výstupy

Hodnota č. 2 Háj

Les Háj se nachází podél severovýchodní hranice dnešního katastru obce Pustin (dříve patřil do katastru Pustin). Dnes se nachází na území katastru sousední obce Řepníky. Vlastníky lesa jsou většinou obyvatelé z Pustin. V současné době jsou v lese vysázené malé smrčky, protože původní stromy byly zničeny při nedávné vichřici.

Výstupy

Hodnota č. 3 Vodoteče

V okolí obce se dříve nacházely vodoteče, které bránily obec před povodní. Díky scelení orné půdy byly vodoteče rozorány.

Výstupy

Hodnota č. 4 Aleje

V katastru obce Pustina se v minulosti nacházely ovocné aleje. Původní aleje třešní se do současnosti nedochovaly. Třešňová alej podél silnice k Vysokému Mýtu byla nahrazena břízami.

Výstupy

Hodnota č. 5 Potok

V minulosti tekl od rybníka malý potůček, v jehož blízkosti si hrály děti. Dnes je zde veden přepad z požární nádrže.

Výstupy

 

BUČINA

Hodnota č. 6 Hřiště

Hřiště se nachází na jižním okraji zástavby obce. Původní fotbalové hřiště bylo znovu zaseto a rozšířeno o tenisové kurty. Část hřiště je také využíváno jako hasičské cvičiště.

Výstupy

Hodnota č. 7 Požární nádrž

Požární nádrž se nachází v blízkosti bývalého areálu JZD. Nádrž se používá ke koupání, ale je nutná její rekonstrukce.

Výstupy

Hodnota č. 8 Polní cesta Polsko – Smeklo

Polní cesta v jihovýchodní části katastru obce Bučina je hojně využívána k procházkám. V roce 2009 byla opravena v rámci pozemkových úprav.

Výstupy

Hodnota č. 9 Mošnovy

Pokračování polní cesty z centra obce k lesu na Mošnova. Na okraji lesa je umístěna dřevěná lavička, ze které je za dobrého počasí vidět do dalekého okolí.

Výstupy

Hodnota č. 10 Rybník Louže

Na návsi vedle Hostince byl dříve rybník neboli Louže.

Výstupy