Mikroregion Šlapanicko byl reprezentován obcí Podolí. Obec se nachází bezprostředně na okraji Brna. Její katastrální území sousedí s katastrem brněnské městské části Líšně. Pozemkové úpravy dosud nebyly realizovány. Katastr Podolí u Brna zaujímá z větší části orná půda. V severojižním směru jej rozděluje vodní tok Říčky, která zde vytvořila relativně hluboké údolí. Území – ačkoliv v nížině tedy není rovinaté, ale poměrně výrazně zvlněné. Z toho vyplývá jeho erozní ohrožení. Podél Říčky severně od intravilánu obce je břehová zeleň, která představuje oživení a navazuje na nejjižnější výběžek Moravského krasu. V západovýchodním směru je jižní část katastru oddělena dálnicí D1 a bývalou císařskou silnicí Brno – Olomouc, které představují bariéru v krajině. Cizím prvkem v krajině je podnikatelský areál pod samotou jižně od samoty Kandie. Území se svažuje od severu k jihu – z nadmořské výšky okolo 345 metrů na svahu Staré hory po 233 metry v místě, kde Říčka opouští katastrální území. Poměrně novými prvky na území obce jsou prvky územního systému ekologické stability, které krajinu vhodně člení a představují zelené oživení. Mezi identifikovanými krajinnými hodnotami na katastru Podolí bylo vyčleněno šest, které byly považovány za významné.

Hodnota č. 1 Zukalův mlýn

Mlýn byl pravděpodobně postaven v roce 1529. Prvním majitelem a předpokládaným zakladatelem byl Jan z Boskovic. Od roku 1917 vlastnili mlýn manželé Marie a Rudolf Zukalovi. V roce 1989 byl mlýn vrácen v restituci. Pro rybáře je mnohem zajímavější přilehlý rybník. Rybník má rozlohu 0,8 ha je to soukromý revír. Po zaplacení místního poplatku lze provádět rybolov. V rybářské sezoně je zde otevřené i občerstvení. V areálu se nachází rovněž památník osvobození, momentálně zdevastovaný vandaly. Zde definitivně končí Mariánské údolí, tedy Moravský kras.

Výstupy

Hodnota č. 2 Žuráň

Žuráň (286 m n.m.) je návrší, z něhož řídil 2. prosince 1805 Napoleon Bonaparte bitvu u Slavkova. Jde také o významné archeologické naleziště z doby stěhování národů. Vrchol Žuráně není přírodním jevem, nýbrž uměle navršenou mohylou z hlíny a kamení, jejíž zachovaná část a archeologické stopy jsou chráněny jako kulturní památka České republiky. 5. července 1930 byl na vrcholu Žuráně odhalen památník v podobě leštěného žulového kvádru s bronzovou plastickou mapou bojiště. Vrchol kopce s památníkem je uváděn jako exteritoriální území Francie. Lokalita Pod Žuráněm je významným krajinným prvkem, reprezentujícím stepní lada s výskytem vzácných suchomilných a teplomilných rostlinných druhů a s bohatou entomofaunou. Lokalita je od Podolí odříznuta dálnicí. Navíc k ní neexistuje pěší přístup a eventuální cyklisté by museli využít frekventované silnice.

Severně od intravilánu obce se nachází dominantní lokalita Na kopci. Při polní cestě ze severovýchodního okraje Podolí směrem k Zukalovu mlýnu se nachází křížek, odkud je výhled na část obce. Poblíž se nachází studánka U myslivny. Poněkud výše je smírčí kámen a na horizontu boží muka s několika lavičkami, u nichž začíná biokoridor směrem k Remízku. Z tohoto bodu je významný výhled na východní část obce a krajinu za ním s dálnicí. Území je charakterizováno přechodem mezi (částečně zanedbaným) sadem a polní krajinou.

Výstupy

Hodnota č. 3 Svah severně od intravilánu

Severně od intravilánu obce se nachází dominantní lokalita Na kopci. Při polní cestě ze severovýchodního okraje Podolí směrem k Zukalovu mlýnu se nachází křížek, odkud je výhled na část obce. Poblíž se nachází studánka U myslivny. Poněkud výše je smírčí kámen a na horizontu boží muka s několika lavičkami, u nichž začíná biokoridor směrem kvRemízku. Z tohoto bodu je významný výhled na východní část obce a krajinu za ním s dálnicí. Území je charakterizováno přechodem mezi (částečně zanedbaným) sadem a polní krajinou.

Výstupy

Hodnota č. 4 Pindulka

V jižní části katastru při toku Říčky se nachází rybník, který zanikl pravděpodobně ještě v 19. století. Plánuje se obnovení vodní plochy o rozloze necelého hektaru v návaznosti na lokální biocentrum Pindulka. Z Podolí vede k biocentru cyklostezka, která končí u silnice II/430.

Výstupy

Hodnota č. 5 Remízek

Jde o vlhké území v severovýchodní části katastru s porosty vlhkomilných dřevin. Území dominuje významný krajinný prvek Remízek, který je zároveň útočištěm ptactva a drobné zvěře. Vychází odtud biokoridor směrem k božím mukám severně od obce.

Výstupy

Hodnota č. 6 Přírodní památka Horka

Přírodní památka Horka je pozůstatek stěnového kamenolomu z rakčických slepenců. Polovina vrcholu Horka byla odtěžena v roce 1953, od té doby docházelo k sukcesnímu zarůstání celé lokality. V letech 1995 a 2003 byly z lokality odstraněny nepůvodní druhy rostlin (akáty, javor jasanolistý, kustovnice) a od roku 2004 je lokalita pravidelně kosena. Toto území je od Podolí odděleno nejen dálnicí, ale i hlavní silnicí a subjektivně patří spíše ke krajině Bedřichovic.

Výstupy