Referenční krajina byla vybrána jako srovnávací báze k ostatním typům krajiny a její zařazení slouží k prezentaci možnosti uplatnit metodiku tvorby Moderní kroniky obce i v krajině s kontinuálním vývojem bez významných změn krajinné makrostruktury.

Vybrané území – obec Křižánky – vykazuje velmi stabilní krajinné prostředí, jejich celé správní území spadá do ochranného režimu CHKO Žďárské vrchy. Typická je přitom kombinace přírodních a kulturních hodnot, obec je vyhlášena též vesnickou památkovou reservací. Soustava osídlení je tvořena rozptýlenou zástavbou. Charakter území je silně ovlivněn chladným klimatem.

Hodnota č. 1 Vodní tok řeky Svratky

Řeka Svratka je dominantním přírodním prvkem všech tří katastrálních území Křižánek, zároveň tvoří přirozenou hranici mezi historickými zeměmi Moravou a Čechami. Je připomínkou dřívějšího samostatného vývoje tří obcí, které v současné době tvoří kompaktní celek a řeka představuje jejich pojítko. Na řeku Svratku jsou navázány velmi cenné ekosystémy (mj. je zde vyhlášena přírodní reservace Meandry řeky Svratky) podléhající odpovídajícímu managementu CHKO Žďárské vrchy, který nedovoluje dřívější podobu břehových porostů (pravidelně vyžínané břehové nálety s výsledným efektem otevřené krajiny).

Výstupy

Hodnota č. 2 Skalní útvary vytvářející pohledové dominanty

Skalní útvary v minulosti tvořily významné dominanty širšího pohledového kontextu. V současné době jsou skalní útvary překryty lesními porosty tvořenými převážně smrkovými monokulturami. Konkrétně se jedná o přírodní reservaci Čtyři palice a přírodní památky Milovské perníčky, Devět skal a Bílá skála a Malinská skála (obě poslední se nacházejí mimo katastr). Dřívější významná dominanta území tak zůstává současným pozorovatelům utajena. Ačkoliv se v území objevují snahy o obnovu viditelnosti těchto pohledových dominant, její realizaci znemožňují technické překážky hospodaření v lesích.

Výstupy

Hodnota č. 3 Studánka a vodní prvky v krajině obecně

Pro území je velmi typický vodní prvek, ve správním obvodu obce se nacházejí mimo řeku Svratku 2 rybníky – rybník Řásník a Kyšperský rybník, a řada dalších drobných vodních prvků – potoků a mokřadů. V minulém století byly louky Moravských Křižánek odvodňovány soustavou melioračních opatření s výsledným efektem vysušení ploch pro zemědělské využití, čímž došlo k zániku přirozených vývěrů podzemních vod.

Výstupy

Hodnota č. 4 Český kopec jako místo her

Český kopec je přirozenou dominantou Českých Křižánek viditelnou v širším pohledovém kontextu. Tuto oblast lze též chápat jako vyhlídkové místo, z něhož lze sledovat tok řeky Svratky v průběhu celého katastru. V současné době odtud působí krajina Křižánek spíše uzavřeným dojmem (v důsledku větší rozlohy rozptýlené zeleně – zejména podél toku řeky a v okolí stavení). Český kopec byl jedním z posledních míst na Křižánkách, kde bylo zachováno malozemědělství. Pro Český kopec jsou typické kamenice (kamenné zídky).

Výstupy

Hodnota č. 5 Výletiště pod Horkou

V současné době je ke konání společenských a sportovních akcí využíván prostor ve středu obce na moravské straně v blízkosti fotbalového hřiště, tzv. výletiště. I tento prostor vypadal dříve jinak… Pro opékání špekáčků, nedělní výlety křižáneckých rodičů s dětmi a romantické tancovačky uprostřed lesů se také dříve užívalo dnes již zapomenuté místo…

Výstupy